Sayt test rejimida ishlamoqda

Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 Ijodni anglash baxti Ozod Sharafiddinov Yuklash
1 Adabiy norma nazariyasi E.Begmatov Yuklash
2 Adabiyotshunoslik asoslari. To`xta Boboyev Yuklash
3 Adabiyotshunoslik nazariyasi. Abdulla Ulug‘ov Yuklash
4 Adabiyotshunoslikka kirish - Dilmurod Quronov Yuklash
5 Adabiyotshunoslikka kirish - Xudoyberdiyev E Yuklash
6 Badiiy ijod asoslari. Hotam Umurov. Yuklash
7 Frazeologik uslubiyat asoslari. B.Yo`ldoshev. Yuklash
8 Hozirgi o_zbek adabiy tili. U.Tursunov, A.Muxtorov, Sh.Rahmatullayev. Yuklash
9 Hozirgi o`zbek adabiy tili. Hozirgi o`zbek adabiy tili Shavkat Rahmatullayev. Yuklash
10 Ijod sehri. Umarali Normatov. Yuklash
11 Istiqlol davri adabiyoti. H.Karimov Yuklash
12 O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI IJODI . Oxunjon Safarov Yuklash
13 O`zbek tili grammatikasi. G`ani Abdurahmonov. Yuklash
14 O`zbek tili. X.Muhiddinova, Z.Salisheva, X.Po`latova. Yuklash
15 O`zbek tilining izohli lug`ati - L O`zbek tilining izohli lug`ati - L Yuklash
16 O`zbek tilining izohli lug`ati - N O`zbek tilining izohli lug`ati - N Yuklash
17 O`zbek xalq og`zaki ijodi. To`ra Mirzayev Yuklash
18 Umumiy tilshunoslik. 2-qism. Ravshanxo`ja Rasulov. Yuklash
19 Umumiy tilshunoslik. Ravshanxo`ja Rasulov Yuklash
20 Tilshunoslik nazariyasi. (Irisqulov) Toshkent: "O`qituvchi" 1992-256 b. Yuklash
21 Tilshunoslik nazariyasi. (M.Irisqulov) Toshkent: "O`qituvchi" 1992-256 b. Yuklash
22 Tilshunoslik nazariyasi Usmon Sanaqulov, Abdurayim Turobov. (O‘quv qo‘llanma).SamDU nashriyoti, 2019 yil, 164 bet. Yuklash
23 Tilshunoslik nazariyasiga kirish A.Abduazizov Darslik; T: "Sharq"-2010, 176 b. Yuklash
24 Tilshunoslik nazariyasiga kirish. A.Abduazizov Darslik; T: "Sharq"-2010, 176 b. Yuklash
25 «HOZIRGI O‘ZBEK ADABIY TILI (fonetika va fonologiya)»-fonologiya S.Jalilov o‘quv metodtik majmua. Nukus 2011 Yuklash
26 Pedagogika tarixi. 2-qism Komiljon Hashimov, Sanobar Nishonova T.rAlisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2005.— 304 b. Yuklash
27 Pedagogik izohli lug`at B.ABDULLAYEVA, M.USMONBAYEVA, O’.ASQAROVA, F.EHSONOVA, S.HAKIMOV – Toshkent: “Innovatsiya ziyo” nashriyoti, 2020. – 283 bet. Yuklash
28 Pedagogika. 1-qism To`xtaxo`jayeva, S.Nishonova O`qituvchilar tayyorlash va pedagogika fani ta ’lim sohasi bakalavriat yo`nalishi uchun darslik. — Toshkent: « 0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010. - 400 b. B Yuklash
29 Pedagogika nazariyasi X.Ibragimov, Sh.Abdullayeva (darslik). Т., «Fan va texnologiya», 2008, 288 bet. Yuklash
30 Milliy uyg’onish davri o’zbek adabiyoti: savoljavoblar Karimov, Obidjon o’quv-uslubiy qo’llanma / O. Karimov. — Namangan: “Namangan” 2017 Yuklash
31 Шарк мумтоз поэтикаси манбалари Хамидулла Болтабоев УзР Олий ва у рта махсус таълим вазирлиги, М. Улугбек номидаги Узбекистон Миллий унти, Тошк. давл. шаркшунослик ин-ти. - Т.: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.-426 bet. Yuklash
32 Qiyosiy adabiyotshunoslik Gulnoz Xalliyeva Toshkent «Akademnashr» 2020. E’tiboringizga havola qilinayotgan qo‘llanmada qiyosiy adabiyotshunoslik metodologiyasiga oid eng muhim ilmiy-nazariy tushunchalar yoritilgan. Qo‘llanma filologiya yo‘nalishidagi barcha talaba, magistr va tadqiqotchilarga mo‘ljallangan. Yuklash
33 Ўзбек адабиётида бадиийлик мезонлари ва уларнинг маромлари Тўйчиев У ўқув қўлланма -Т.: «Янги аср авлоди», 2011. - 508 б. Yuklash
34 Бадиий ижод асослари Умуров Хотам. Филология мутахассислиги буйича таълим олувчи и^тидорли ижодкор талабалар учун дарслик. / — Т.: "Узбекистон”, 2001. 120 б. Yuklash
35 Адабиётшунослик лугати Д.Куронов, З.Мамажонов, М.Шералиева - Тошкент: Akademnashr, 2013. - 408 б. Лугат-маълумотнома тарзида тартибланган ушбу китобда адабиётшуносликка оид терминлар изоцланиб, уларнинг мазмун-моуияти мисоллар ёрдамида ёритилган Yuklash
36 0 ‘zbekadabiy tanqidchiligi tarixi: B. Nazarov |va boshq. — Toshkent: Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. — 432 b. Yuklash
37 УЗБЕК МАВСУМИЙ МАРОСИМ ФОЛЬКЛОРИ МАМАТКУЛ ЖУРАЕВ Узбекистан Республикаси ФА «Фан» нашриёти, 2008 йил. Yuklash
38 ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ АДАБИЁТИ Ҳакимжон КАРИМОВ Т.: “Yangi nashr"- 2010. — 364 б. Yuklash
39 NAVOIYSHUNOSLIK Sh. Sirojiddinov [vaboshq.] darslik /. Toshkent : «t a m a d d u n », 2018. - 520 b. Yuklash
40 Folklorshunoslikka kirish. M.Jo‘rayev, J,Eshonqulov ( 0 ‘quv qoMlannia). -T.: «Barkamol fayz media», 2017, 180 bet. Yuklash
41 XX ASR O ZBEK ADABIYOTI SAYDULLA MIRZAYEV Toshkent «Yangi asr avlodi» 2005 Yuklash
42 ONA TILI M.Hamroyev,D.Muhamedova, D. Shodmonqulova Darslik. Toshkent «Yangi asr avlodi» 2005 Yuklash
43 TURKIY ADABIYOTNING QADIMGIDAVRI ABDURASHID ABDURAHMONOV O ‘quv qo ‘llanma. Tashkent «Yangi asr avlodi» 2005 Yuklash
44 TURKIY ADABIYOTNING QADIMGIDAVRI ABDURASHID ABDURAHMONOV Tashkent «Yangi asr avlodi» 2005 Yuklash
45 TILSHUNОSLIK АSОSLАRI I. YO„LDОSHЕV, S. MUHАMЕDОVА, O„. SHАRIPОVА , R.MAJIDOVA Darslik.TОSHKЕNT - 2012; 217 bet Yuklash
46 Qiyosiy adabiyotshunoslik Gulnoz Xalliyeva Toshkent «Akademnashr» 2020 Yuklash
47 0 ‘zbek adabiy tanqidchiligi tarixi B. Nazarov |va boshq.J darslik/B. Nazarov |va boshq.J; mas’ul muharrirlan T.Minzayev, B.Karimov; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o ‘rta-maxsus ta’lim vazirligi. — Toshkent: Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. — 432 b Yuklash
48 УЗБЕК МАВСУМИЙ МАРОСИМ ФОЛЬКЛОРИ МАМАТКУЛ ЖУРАЕВ Укув кулланма.Тошкент Узбекистан Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти 2008 Yuklash
49 Ona tili o‘qitish metodiкasi. A.G‘ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, va boshq. T.: «Fan va texnologiya», 2012, 380 бет. Yuklash
50 Turk tilining nazariy gramraatikasi Z.Xudoyberganova, X.Hamidov O‘quv qo`llanma / - Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni, 2015. -320 b. Yuklash
51 O‘ZBEK TILIDA ISH YURITISH G.S.KELDIYOROVA, N.A.ABLAYEVA “O’zbek tilida ish yuritish” qo‘llanmasi ushbu fanning ishchi o’quv dastiri asosida yaratilgan. Unda ish yuritishda zarur bo‘ladigan hujjat turlariga alohida tavsif, izoh berilib, ularning har biriga namunalar keltirilgan. Shuningdek, munshaot tili va uslubi masalalariga ham maxsus to‘xtalingan. Qo‘llanmadan davlat muassasalari, korxona va tashkilotlar xodimlari hamda o‘quv yurtlari talabalari foydalanishlari mumkin. Yuklash
52 TIlshunoslik asoslari I.Yo`idoshev, O`.Sharipova; Mas`ul muharrir S.Muhammedova; Oliy o`quv yurtlari uchun o`quv qo`llanma; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`tim vazirligi. - T.: Iqtisod-moliya, 2007. - 192 b. Yuklash
53 ФАЛСАФА АСОСЛАРИ Q Nazarov, S Mamashokirov ТОШКЕНТ ЎЗБЕКИСТОН» НАШРИЁТ-МАТБАА ИЖОДИЙ УЙИ 2005. Ушбу китобда фалсафанинг асосий масалалари, ба.с мавзулари, қонун ва категориялари, фалсафий мактаблар, йуналишлар, атоқли файласуфларнинг таълимотлари, ҳозирги замон фалсафасининг оқимлари тўғрисидаги маълумотлар баён қилинган. Yuklash
54 МИЛЛИЙ УЙҒОНИШ ДАВРИ ЎЗБЕК АДАБИЁТИ БЕГАЛИ ҚОСИМОВ, ШАРИФ ЮСУПОВ, УЛУҒБЕК ДОЛИМОВ, ШУҲРАТ РИЗАЕВ, СУННАТ АҲМЕДОВ Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги университетлар ва педагогика олий ўқув юртларининг филология факультетлари учун дарслик сифатида тавсия этган ТОШКЕНТ «МАЪНАВИЯТ» 2004 Yuklash
55 Badiiy ijod asoslari Hotam Umurov — Т.: "Узбекистон”, 2001. 120 б. Yuklash
56 ИЖОД СЕХРИ УМАРАЛИ НОРМАТОВ — Т.: «Шарқ», 2007. — 352 б. Yuklash
57 TILSHUNOSLIK NAZARIYASIGA KIRISH A. A. ABDUAZIZOV Oliy o`quv yurtlarining filologiya fakultetlari talabalari uchun darslik— T.: “Sharq”, 2010. — 176 b. Yuklash
58 Теория и история Шарафутдинова Н.С Yuklash
59 TILSHUNOSLIKKA KIRISH Xolmanova Z.Т. Mazkur qo‘llanma O‘zMU O‘zbek filologiyasi fakulteti oquvmetodik kengashi yig‘inida hamda fakultet Ilmiy kengashining 2005 yil 10 iyuldagi majlisida tasdiqlangan va nashrga tavsiya etilgan. Yuklash
60 УМУМИИ ТИЛШУНОСЛИК РАСУЛОВ РАВШАНХУЖА Республика олий укув юртлари узбек филологияси факулыпети бакалаврлари учун дарслик ТОШКЕНТ-2010 Yuklash
61 TILSHUNOSLIK ASOSLARI 0 ‘LMAS SHARIPOVA IBROHIM YO‘LDOSHEV "Tilshunoslik asoslari” fanidan yozilgan ushbu o`quv qo`llanmada tilshunoslikning tarixi va nazariyasiga oid materiallar berilgan. Undo "TilnLng paydo bo`lishi”, “Til va tafakkur”, “Til va iamiyat”, “Yozuv va uning paydo bo`lishi”, “Leksikalogiya", “Grammatik kategoriyalar”, “Sotsiolingvistika”, “Tillaming tipologik tasnifi” kabi mavzular atroflicha yoritib berilgan. Ushbu qo`llanma oliy o`quv yurti filologiya fakulteti bakalavr yo`nalishi taiabalari uchun yozilgan. Yuklash
62 TILSHUNOSLIK NAZARIYASIGA KIRISH A. A. ABDUAZIZOV OLIY O’QUV YURTLARINING FILOLOGIYA FAKULTETLARI UCUN DARSLIK TOSHKENT- 2010 Yuklash
63 TILSHUNOSLIK NAZARIYASIGA KIRISH A. A. ABDUAZIZOV Tilshunoslik nazariyasiga kirish: Oliy o‘quv yurtlarining fil. fak. talabalari uchun darslik — T.: “Sharq”, 2010. — 176 b. Yuklash
64 Tilshunoslik asoslari. IBROHIM YO‘LDOSHEV Oliy o ‘quv yurtlari uchun o`quv qo`llanma/ I.Yo`idoshev, O`.Sharipova; Mas’ul muharrir S.Muhammedova; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi. — Т.: Iqtisod-moliya, 2007. - 192 b. Yuklash
65 XX asr o`zbek adabiyoti Saydulla Mirzayev. «Yangi asr avlodi». 2005-yil.Darslik (lotin) Yuklash
66 Adabiy tanqid - yangilanish jarayonlari Qurdosh Qahramonov. Yuklash
67 Lingvistik tahlil. T.Qudratov, T.Nafasov. Oliy o‘quv yurtlarining filologiya fakultetlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma (lotin). Toshkent – 2020 Yuklash
68 Tahliliy o‘qish. R.Ruzmanova. Oliy o‘quv yurtlarining filologiya fakultetlari 2-bosqich talabalari uchun o‘quv qo‘llanma (lotin).Samarqand – 2020 Yuklash
69 Adabiyotshunoslikka kirish A. ULUGOV Univyersitetlar va pedagogika institutlari filologiya, jurnalistika fakultetlari talabalari uchun qo`llanma. Yuklash
70 Adabiyotshunoslik fanidan oquv uslubiy qo`llanma Г.Халлиева Yuklash
71 Davlat tilida ish yuritish , N.Mahmudov darslik (lotin)Cho`lpon Toshkent: 2007 Yuklash
72 Адабиёт назарияси H. Umurov Toshkent: Sharq - 2002 yil. Darslik (kiril) Yuklash
73 Ish yuritish M.Aminov, Yuklash
74 O`zbek tilida ish yuritish G.S.Keldiyorova, Qo‘llanmadan davlat muassasalari, korxona va tashkilotlar xodimlari hamda o‘quv yurtlari talabalari foydalanishlari mumkin. TOSHKENT - 2009 Yuklash
75 Tilshunoslikka kirish , B.Mengliyev Qarshi-2006– o`zbek filologiyasi bakalavri uchun ma’ruza matni Yuklash
76 Адабиёт назарияси Ҳотам Умуров "Шарқ" Тошкент 2002. Дарслик(кирил) Yuklash
77 ДАВЛАТ ТИЛИДA ИШ ЮРИТИШИШ ЮРИТИШ М. Аминов Т.: «O‘zbekiston nashriyoti» давлат унитар корхонаси, 2020. – 528 б. Амалий қўлланма Yuklash
78 ДАВЛАТ ТИЛИДA ИШ ЮРИТИШ М. Аминов Амалий қўлланма T.: "O`zbekiston nashriyoti» Давлат унитар корхонаси, 2020. – 528 б Yuklash
79 Адабиётшунослик Салаев Ф Тошкент. "Янги аср авлоди" 2010. Қўлланма Yuklash
80 Badiiy matn va lisoniy tahlil Lapasov J Toshkent O`qituvchi 1995 yil 87 bet o`quv qo`llanma(kiril) Yuklash
81 BADIIY MATNNING LISONIY TAHLILI fanidan MA’RUZA MATN MA’RUZA MATN Nukus 2012 MA’RUZA MATN (lotin) Yuklash
82 Hozirgi_uzbek_adabiy_tili Jamolxonov_H darslik(lotin) Toshkent_Talqin_2005 Yuklash
83 Badiiy_matn_lingvopoetikasi Yo`ldoshev_M Fan_2008, monografiya (kiril) Yuklash
84 ADABIYOYSHUNOSLIK NAZARIYASI FANIDAN O`QUV USLUBIY MAJMUA Abdumannatova N KATTAQO`RG`ON 2021 Yuklash
85 O‘ZBEK TILINI SOHADA QO‘LLANILISHI fanidan O‘QUV USLUBIY MAJMUA Abdumannatova N A KATTAQO`RG`ON 2021 Yuklash
86 ADABIYOYSHUNOSLIK NAZARIYASI FANIDAN O`QUV-USLUBIY MAJMUA Abdumannatova N KATTAQO`RG`ON 2021 Yuklash
87 ADABIYOTSHUNOSLIKKA KIRISH FANIDAN O`QUV USLUBIY MAJMUA D Ganiyeva KATTAQO`RG`ON 2021 Yuklash
88 Adabiyotshunoslik nazariyasi А Ulug`ov Adabiyotshunoslik nazariyasi Darslik А Ulug`ov Toshkent 2018 Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.