Sayt test rejimida ishlamoqda

Ijtimoiy ish (faoliyatning turli:soxalari bo`yicha)

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 Falsafa I.Xo`jamuradov FalsafaI .Xo`jamuradov Uslubiy qo`llanma(Lotin)2006 Yuklash
1 Manbashunoslik Abdumajid Madraimov, Gavhar Fuzailova Manbashunoslik Abdumajid Madraimov, Gavhar Fuzailova; darslik (lotin)_T.:O`zbekiston faylasuflari nashriyoti,2008.-264 b Yuklash
2 ИЖТИМОИЙ ИШ АСОСЛАРИ М.Х. ГАНИЕВА Ганиева Маърифат Х,абибовна. Ижтимоий иш асослари.(кирилл)Методик кулланма - Тошкент, 2010 й. - 92 бет Yuklash
3 IJTIMOIY ISH NAZARIYASI M.X.GANIEVA N.M.LATIPOVA IJTIMOIY ISH NAZARIYASIM .X.GANIEVA N.M.LATIPOVA O‘quv qo‘llanma(lotin)Toshkent 2018 Yuklash
4 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦАЛЬНОЙ РАБОТЫ М.Х. ГАНИЕВА Н.М.ЛАТИПОВА Ганиева Марифат Хабибовна, Латипова Нодира Мухтаржановна. История и теория социальной работы. Методическое пособие.(Рус) – Ташкент, 2015 г Yuklash
5 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Н.Ф.Басова Н. Ф. Басова. — 3-е изд., испр(рус). — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 288 с. Yuklash
6 Социальная работа словарь справочник Курбанов Социальная работа словарь справочник (рус) 1998 Yuklash
7 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Р. В. Корнюшин Издательство Дальневосточного университета (Рус)ВЛАДИВОСТОК 2004 Yuklash
8 Динлараро ҳамжиҳатлик - ижтимоий барқарорлик омили Саифназаров, И. Тошкент : Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019. - 142 б. (momografiya, kiril) Yuklash
9 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА Н. Ф. Басова Социальная работа: Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф. Басова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изда- тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 364 с. Yuklash
10 Ijtimoiy ishning etik-professional qadriyatlari Negmatov I Negmatov I Ijtimoiy ishning etik-professional qadriyatlari Yuklash
11 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА Н Ф Басова СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА Н Ф Басова Yuklash
12 Ijtimoiy ishga kirish Yusupov R K Ijtimoiy ishga kirish Yusupov R K Yuklash
13 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Холостова СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Холостова Yuklash
14 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ М Х ГАНИЕВА ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ М Х ГАНИЕВА Yuklash
15 Ijtimoiy siyosa S To`ychiyeva A Norbekov Toshkent 2010 O`quv qo`llanma (lotin) Yuklash
16 IJTIMOIY ISH NAZARIYASI GANIEVA M X O‘quv qo‘llanma (lotin) Toshkent 2018 Yuklash
17 Ijtimoiy ishning etik professional qadriyatlari ISOQJON NEGMATOV O‘quv qo‘llanma Samarqand SamDU, 2020, 466 bet Yuklash
18 Ijtimoiy ishga kirish Yusupov R K O‘quv qo‘llanma Samarqand SamDU nashri, 2020 260 bet Yuklash
19 Sotsiologiya B Aliyev Aliyev B Sotsiologiya darslik Yuklash
20 Sotsiologiya tarixi Normurodov B Normurodova G uquv qullanma Normurodov B Normurodova G Sotsiologiya tarixi Yuklash
21 Социология Гидденс Энтони Гидденс Энтони Социология 2002 Yuklash
22 Общая социология Данило Ж Данило Ж Общая социология 1998 Yuklash
23 ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Е.И. Холостовой Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. ТЗЗ Е.И. Холостовой. - М.: Юристь, 1999. - 334 с. Yuklash
24 Социология Фененко Ю В Фененко Ю. В. Социология. Учебник. — М.: Проспект, 2006. — 232 с Yuklash
25 Falsafa va fan metodologiyasi N Shermuhamedova Falsafa va fan metodologiyasi (N Shermuhamedova) Yuklash
26 Ijtimoiy falsafa Q Nazarov Q.Nazarov va bos. Ijtimoiy falsafa Yuklash
27 G‘ARB FALSAFASI TARIXI D A PO‘LATOVA, G M RO‘ZMATOVA G‘ARB FALSAFASI TARIXI D A PO‘LATOVA, G M RO‘ZMATOVA Yuklash
28 IJTIMOIY ISH TARIXI VA NAZARIYASI Ijtimoiy ish nazariyasi va tarixi majmua Ijtimoiy ish nazariyasi va tarixi majmua Yuklash
29 IJTIMOIY ISH TARIXI VA NAZARIYASI Ijtimoiy ish nazariyasi va tarixi majmua Ijtimoiy ish nazariyasi va tarixi majmua Yuklash
30 IJTIMOIY ISHNING ETIK PROFESSIONAL QADRIYATLARI IJTIMOIY ISHNING ETIK PROFESSIONAL QADRIYATLARI FAN DASTURI IJTIMOIY ISHNING ETIK PROFESSIONAL QADRIYATLARI FAN DASTURI Yuklash
31 Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси С Йўлдошев Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси Ўқув қўлланма С Йўлдошев Yuklash
32 Falsafa M.A.Axmedova. Falsafa. Darslik. M.A.Axmedova. Toshkent-2018 Yuklash
33 Маънавият асослари М Шарифхўжаев, З Давронов Маънавият асослари Ўқув қўлланма М Шарифхўжаев, З Давронов Тошкент Yuklash
34 Аҳоли турмуш даражаси У.Х.Худайбердиев Аҳоли турмуш даражаси Монография У Х Худайбердиев Самарқанд 2021 Yuklash
35 Мовий уммон стратегияси В Чан Ким, Рене Моборн Мовий уммон стратегияси В Чан Ким, Рене Моборн Тошкент 2021 Yuklash
36 Ijtimoiy ishga kirish Ijtimoiy ishga kirish majmua Ijtimoiy ishga kirish majmua Yuklash
37 Falsafa Yaxshilikоv J.YA. Falsafa Yaxshilikоv J.YA. (lotin) majmua 2010 Yuklash
38 Falsafa Q.Nazarov Falsafa Q.Nazarov O`quv qo`llanma (lotin) 2000 Yuklash
39 Falsafa Q.Nazarov Falsafa Q.Nazarov O`quv qo`llanma (lotin) 2000 Yuklash
40 СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ Ю.Г. Астахова, М.В. Агасарян Социология семьи. Ю.Г. Астахова, М.В. Агасарян. учебное пособие .(Рус) 2012. 64 с. Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.