Sayt test rejimida ishlamoqda

Axborot tizimlari va texnologiyalari

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 Axborot komunikatsion texnologiyalar. S.M.Aminov,S.I.Muxamadiyev, S.Sh.Rasulov Yuklash
1 Axborot texnologiyalari. A.Abduqodirov, A.Hayitov, R.Shodiyev Yuklash
2 Axborot texnologiyalari. Aripov V., Begalov B Yuklash
3 Axborot texnologiyalari. 1-qism T.Maxarov Yuklash
4 Axborot texnologiyalari. 2-qism T.Maxarov Yuklash
5 Axborot texnologiyalari. M.Aripov, B.Begalov va b. Yuklash
6 Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. A.T.Kenjabayev va bosh 2017. oquv qo`llanma Yuklash
7 Web texnologiyasi . 2013. M.Aripov Yuklash
8 Pisa tadqiqotida kreativ fikrlashni baholash doirasi o`quv qo`llanma Yuklash
9 Iqtisodiyot nazariyasi T. Jo`rayev, D.Tojiboyev Yuklash
10 Informatika T.Xolmatov, N.Taylaqov, U.Nazarov Yuklash
11 Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va tizimlar Dadabayeva R.A., Shoaxmedova N.X., Ibragimova., L.T., Nasridinova Sh.T., Ermatov Sh.T. o`quv-qo`llanma. –T.: IQTISODIYOT, 2019, -412 b. Yuklash
12 Iqtisоdiy ахbоrоt tizimlаrini lоyihаlаshtirish. Xashimxodjayеv SH.I., Rixsimbayev O.K. Darslik. – T.: IQTISODIYOT, 2019. – 237 b. Yuklash
13 АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ С. С. Қосимов Тошкент - “ Алоқачи” - 2006. Ўқув қўлланма. 370 бет. Мазкур қўлланма олий ўкув юртлари талабаларига мўлжалланган бўлиб, “Ахборот технологиялари” фанини чукурроқ ўрганишга ёрдам беради. Yuklash
14 Axborot tenologiyalari T.A.Maxarov. Yu. Sobirxonova Qo`llanma, Toshkent -2005 Yuklash
15 Axborot tenologiyalari (II-qism) T.A. Maxarov Qo`llanma, Toshkent -2005 Yuklash
16 Ахборот гизимлари ва технологиялари С.С.Руломов, Р.Х.Алимов, Х.С.Лутфуллаев ва бошк Олий укув юртлари талабалари учун дарслик.— Т.: «Шарк,», 2000. -5926. Yuklash
17 Informatika T.A. Maxarova Darslik; Toshkent - "Talqin" 2005 Yuklash
18 Информатика Холматов Т.Х. ва бошк. Олий укув юртлари талабалари учун дарслик . Т.: Узбекистан миллий энциклопедияси, 2003.- 256 б. Yuklash
19 Математик дастурлаш . Қ .Сафаева. Дарслик «Ибн Сино»-2004й , 324 -6 . Yuklash
20 S++ tilida dasturlash asoslari Sh.Madrahimov, S.Gaynazarov Toshkent-2009 Yuklash
21 Axborot texnologiyasi va tizimlari R.X. Alimov G.T. Yulchiyeva Darslik. VORIS NASHRIYOT “ TOSHKENT - 2011 Yuklash
22 Axborot xavfsizligi va intellektual mulkka kirishni boshqarish. R.H. Kushatov. Oʻquv qoʻllanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2021, – 188 bet. Yuklash
23 Axborot texnologiyalari S.Qosimov Қосимов Содиқясон Собирович Ахборот технологиялари.(кирилл) Ўқув қўлланма. 370 бет. Yuklash
24 ALGORITMLASH VA DASTURLASH ASOSLARI S.Eshtemirov, F.M.Nazarov Аlgoritmlash va dasturlash asoslari. O`quv qo`llanma –SamDU, 2018 –yil, 252- bet. Yuklash
25 Delphi tilida dasturlsh asoslari Sh.Nazirov va b. Delphi tilida dasturlash asoslari (Sh.Nazirov va b.) Yuklash
26 Funksiyalar va grafiklar A.Gaziyev, I.Israilov Funksiyalar va grafiklar A.Gaziyev va b.O`quv qo`llanma(lotin) "Voris-nashriyot" T-2006 Yuklash
27 АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ С. С. Ғуломов, P. X. Алимов, X. С. Лутфуллаев, Ахборот тизимлари ва технологиялари: Олий ўқув юртлари талабалари учун д ар сл и к //М у ал л иф л ар жамоаси: С.С.Ғуломов, Р.Х.Алимов, X.С.Лутфуллаев ва бошқ./; С.С.Ғуломовнинг умумий таҳрири остида.— Т.: «Шарқ», 2000. —5926. Yuklash
28 АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВАФОЕВ Б.Р., ИБРАГИМОВА С.Б. Вaфoeв Б.Р., Ибрагимова С.Б. Ахборот тизимлари ва технологиялари. Ўқув-услубий қўлланма. – Т.: ЎзДЖТИ, 2015. – 190 бет Yuklash
29 AXBOROT TIZIMLARI R.X.Alimov, O’.T.Xayitmatov R. X. Alimov, O’. T. Xayitmatov, A. F. Xakimov, G. T. Yulchieva, O. X. Azamatov, U. A. Otajanov “Axborot tizimlari” O’quv qo’llanma - T.: TDIU. 2013 Yuklash
30 Informatika N.Makarova tahriri ostida Informatika N.Makarova tahriri ostida O`quv qo`llanma (lotin) "Talqin" nashriyot, 2005 Yuklash
31 ИНФОРМАТИКА T.X.XOJIMATOB, Н.И.ТАЙЛАКОВ, У.А.НАЗАРОВ Хояматов Т.Х. ва бошк. Информатика: Олий укув юртлари талабалари учун дарслик / Т.Х, Хопмаов, Н.И. Тайлаков, УА. Назаров; /маъсул мухаррир Ф.Б. Бадаюв/.-Т.: Узбекистан миллий энциклопедиясн, 2003.- 256 б Yuklash
32 Kompyuter tarmoqlari chuqurlashtirilgan kursi X.Zayniddinov, S.O`rinboyev Kompyuter tarmoqlari chuqurlashtirilgan kursi O`qubv qo`llanma(lotin)T.Sharq,2007 Yuklash
33 Математик дастурлаш Қ Сафаева. Қ.Сафаева. Математик дастурлаш . Дарслик «Ибн Си н о » -2004й , 324 -6 . Yuklash
34 PYTHON TILIDA DASTURASH ASOSLARI (I-QISM) AXATOV AKMAL, NAZAROV FAYZULLO Python tilida dasturlash asoslari. O‘quv qo‘llanma –SamDU, 2020 –yil, 180- bet. Yuklash
35 Obyektga mo`ljallangan dasturlash Sh.Nazirov, R .Qobulov Obyektga mo`ljallangan dasturlash Sh.Nazirov, R .Qobulov o`quv qo`llanma(lotin)2007.184 b Yuklash
36 Obyektga mo`ljallangan dasturlash Web sahifalarni dasturlash Sh.Nazirov, R .Qobulov Obyektga mo`ljallangan dasturlash Web sahifalarni dasturlash Sh.Nazirov, R .Qobulov o`quv qo`llanma/-Toshkent, "Sharq",-2007,-136 bet Yuklash
37 Информатика Симонович С. В. Симонович С. В. С37 Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2011. — 640 с.: ил. Yuklash
38 Print mediya bosma texnologiyalari U.J.Yeshbayeva Print mediya bosma texnologiyalari U.J.Yeshbayeva Darslik(lotin) Toshkent Yuklash
39 Analitik geometriya va chiziqli algebra SHODIYEV T SH Toshkent O`qituvchi 1984, 320 bet Yuklash
40 Informatika va axborot texnologiyalari M T Azimdjanova Informatika va axborot texnologiyalari O`quv qo`llanma M T Azimdjanova Yuklash
41 AXBOROT TIZIMLARI R.X.Alimov, O’.T.Xayitmatov Axborot tizimlari. R. X. Alimov O’. T. Xayitmatov.O’quv qo’llanma (lotin) 2013. Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.