Sayt test rejimida ishlamoqda

Maktabgacha ta`lim

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 Maktabgacha ta]limda musiqa tarbiyasi (o`quv qo`llanma) B. R. Boltayev. Yuklash
1 BOLALAR ADABIYOTI OQUV QOLLANMA BOLALAR ADABIYOTI OQUV QOLLANMA Yuklash
2 Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari. Mamatkulov D.A Yuklash
3 D-YOSH-FIZIOLOGIYASI-VA-GIGIYENA o`quv qo`llanma o`quv qo`llanma Yuklash
4 Maktabgacha ta`limda pedagogik diagnostika Maktabgacha ta`limda pedagogik diagnostika Maktabgacha ta`limda pedagogik diagnostika Yuklash
5 Umumiy pedagogika (pedagogik mahorat) o`quv qo`llanma Yuklash
6 Maktabgacha pedagogika. F. Qodirova_2019 yil "Tafakkur"_2019 yil. 688bet Yuklash
7 Bolalar fiziologiyasi va anatomiyasi asoslari D.A. Mamatkulov Darslik. 0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent — 2017, 188 bet. Yuklash
8 Bolalarni hayvonot olami bilan tanishtirish M.A.RASULXO`JAYEVA «Ilm-Ziyo-Zakovat» 2020 Yuklash
9 Мактабгача таълим педагогикаси. Ш.Шодмонова. Ўқув-методик қўлланма Т., «Fan va texnologiya», 2008, 160 бет. Yuklash
10 Maktabgacha pedagogika. Sh.Sodiqova Darslik.T - : "Tafakkur bo`stoni" 2013; 288 bet Yuklash
11 Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. P.Yusupova Toshkent -O`qituvchi-1993 y Yuklash
12 Maktabgacha pedagogika F.R.Qodirova ,Sh.Q-Toshpulatova , N.M.Kayumova, M.NA’zamova Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. - 688 b. Yuklash
13 Ekologiya A.Rafiqov, Q.Abirqulov, A.Hojimatov Узбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамгармаси нашриёти, Тошкент.: ТДИУ, 2004 — 144 бет Yuklash
14 Ekologiya A.To`xtayev O`quv qo`llanma. Toshkent.: "O`qituvchi" 1998,-192 bet Yuklash
15 Umumiy ekologiya Umumiy ekologiya (Ahmatqul Ergashev) Darslik, T.:,"O`zbekiston", 2003, 464 bet Yuklash
16 ЭКОЛОГИЯ Х.Т.Турсунов, Т.У.Рахимова Укув кулланма,«Chinor ENK» экологик нашриёт компанияси Тошкент-2006, - 152 б. Yuklash
17 Umumiy ekologiya Ahmatqul Ergashev Oliy o`quv yurtlari talabalari uchun Darslik, T."O`zbekiston", 2003 y, 464 bet Yuklash
18 Умумий психология. P. I. Ivanov Toshkеnt “Fan” nashriyoti. 2007.“Umumiy psixologiya” kursi yuzasidan chop etilgan ushbu qo’llanma P. I. Ivanovning kitobini yangi nashridir.Nashr uchun mas`ul Zufarova M. E. Yuklash
19 Iksklyuziv ta‘lim X.N.Muzaffarova, D.Tangirova Inklyuzv ta’lim” fani bo`yicha o`quv metodik qo`llanma / Jizzax davlat pedagogika institute/. 2011 y. Yuklash
20 MAXSUS PEDAGOGIKA OLIGOFRENOPEDAGOGIKA M.Po‘latova Maxsus pedagogika: Oligofrenopedagogika /P.M .Po‘latova.-T.: G ‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiyvuyf! 2005. 224 b. Yuklash
21 Korreksion pedagogika va logopediya. Raxmanova V.S. Oily o ‘quv yurtlari uchun o ‘quv q o ‘llanma / OVbekiston Respublikasi Oliv va oTta maxsus ta’lim vazirligi. - T : « IQ T IS O D M O l .IYA» 2007. - 1.4 b. Yuklash
22 MAXSUS PEDAGOGIKA M.Po‘latova Maxsus pedagogika (Darslik). -Т.: «Fan va texnologiya», 2014,368 bet. Yuklash
23 Pedagogik mahorat A‘zam Xoliqov Pedagogik mahorat. Darslik / A. A. Xoliqov; 0 6zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2011, -420 b. Yuklash
24 Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat Omonov H.T. «Xalqaro moliya» mutaxassisligining magistrantlari uchun darslik / Obzbekiston Respublikasi oliy va o ‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Toshkent Moliya instituti. - Т.: «Iqtisod-moliya». 2009. -240 b. Yuklash
25 Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.XODJAYEV Darslik. - Т.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil, 416 bet. Yuklash
26 Maktabgacha pedagogika F.R.Qodirova [Matn] darslik / F.R.Qodirova - Xalqaro pedagogika Akademiyasining akademigi, professor, p.f.d., Sh.Q-Toshpulatova - dotsent, N.M.Kayumova - dotsent, M.NA’zamova - Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. - 688 b. Yuklash
27 ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ ВА ПЕДАГОГК МАХОРАТ Н.Н.Азизхужаева (Барча магистратура магистратура йуналиши учун укув к,улланма) Тошкент - 2003 Yuklash
28 Maktabgacha pedagogika Sodiqova Sh. darslik/Sh. Sodiqova; 0 ‘zbekiston Re￾spublikasi Oliy va o`rta maxsus ta ’lim vazirligi. - Toshkent: «Tafakkur Bo`stoni», 2013 - 288-b. Yuklash
29 Umumiy pedagogika . Mavlonova R.A - Т .: « F a n v a texnologiya», 2018, 528 b et. Yuklash
30 Олий математика 2-жилд M.Jo`rayev, A.A.Xamdamov Олий математика 2-жилд M.Jo`rayev, A.A.Xamdamov darslik (kirill) 1994 Yuklash
31 Ekologiya I. HAMDAMOV T., «Fan va texnologiya», 2009, 176 bet. ( 0 `quv-qo `llanma)lotin Yuklash
32 BIOLOGIYA fanidan O’QUV USLUBIY MAJMUA Tuzuvchi M N Xayitova KATTAQO’RG’ON 2021 O’QUV USLUBIY MAJMUA 176 b (lotin) Yuklash
33 BOLALAR ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI fanidan O’QUV USLUBIY MAJMUA Tuzuvchi F A Shodmonov KATTAQO’RG’ON 2021 115 b (lotin) Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.